Tagi

W poznawaniu świata, życia i prawd religijnych, Islam korzysta z trzech metod. Każda z nich w poszczególnych sferach uważana jest za wiarygodną. Polegają one na:
1. Zmysły, najważniejszym, z których są wzrok i słuch (poznanie empiryczne).
2. Rozum, który na podstawie doktryn i zasad, zdecydowanie i bezbłędnie rozpoznaje prawdę w swojej ograniczonej sferze (poznanie racjonalne).
3. Objawienie, które jest środkiem kontaktu wybranych i wielkich ludzi z zaświatami.
Zmysły i rozum są charakterystyczne dla wszystkich. Wszyscy ludzie mogą z nich korzystać poznając świat. Pomagają one również w rozumieniu szariatu. Natomiast trzecia metoda, jest charakterystyczna dla tych, którzy cieszą się szczególną uwagą Wszechmogącego. Jawnymi przykładami są Prorocy.
Odczuwając narządami zmysłów, korzystamy z empirycznego poznania. Rozum można wykorzystywać w ograniczonych sytuacjach, ponieważ sfera Objawienia jest obszerniejsza i przejawia się w różnych dziedzinach niezależnie od przekonań i obowiązków.
W wielu ajatach Quranu jest mowa o tych trzech metodach. Oto dwa przykłady: O zmysłach i rozumie powiedziano: „Bóg wyprowadził was z łona waszych matek. Wy nie widzieliście niczego. On dał wam słuch, wzrok i serca. Być może, będziecie wdzięczni!”
Słowo „af’idatun” (serca), w języku arabskim ma formę liczby mnogiej od słowa „Fuad”, a poprzez analogię ze słowami „sam’un” (słuch) i „absar” (oczy), znaczeniem tego słowa jest ludzki rozum i intelekt. Na końcu ajatu, zaleca się ludziom wdzięczność i tłumaczy się, że człowiek powinien spożytkować te trzy możliwości (słuch, wzrok, rozum), ponieważ istotą wdzięczności jest korzystanie z każdego dobra, zgodnie z przeznaczeniem.
Na temat Objawienia mówi się w Quranie: „My i przed tobą posyłaliśmy tylko ludzi, którym daliśmy objawienie – jeśli o tym nie wiecie, zapytajcie ludzi napomnienia”.
W poznaniu świata i religijnych doktryn, wierzący korzysta z uczuć i w większości przypadków tego typu postrzeganie jest podstawą do decyzji rozumu. W poznawaniu Wszechmogącego, Jego atrybutów i działań, wykorzystuje również swój rozum. Te trzy metody są akceptowane i stosowane w odkrywaniu prawdy.

Z książki „Zasady islamskiej wiary” Dża’far Subhani, tłumaczenie Omm Hussain

Reklamy