Tagi

Wysłannik Allaha (saws) powiedział: „Zostawiam wam dwie drogocenne rzeczy, których jeśli będziecie się trzymać, nie zbłądzicie po mojej śmierci. Są to Księga Allaha oraz mój ród, Ahlul Bait. Miłosierny ujawnił mi, że te dwie rzeczy nie rozdzielą się od siebie aż do czasu kiedy powrócą do mnie na łono Raju.”

Źródła sunnickie:

1.Sahih al-Tirmidhi, v5, s662-663,328;

2.al-Mustadrak al-Hakima, v3, s109, 110, 148, 533;

3.Sunan Daaramiego, v2, s432;

4.Musnad Ahmada Ibn Hanbala, v3, s14, 17, 26, 59, v4, s366, 370-372, v5, s182,189,350,366,419;

…oraz wiele innych…

„Moi Ahlul Bait są jak Arka Noego. Ktokolwiek był na jej pokładzie został ocalony, a ktokolwiek się od niej odwrócił przepadł.”

Źródła sunnickie:

1.al-Mustadrak al-Hakima, v2, s343, v3, s150-151

2.Fadha’il al-Sahaba Ahmada Ibn Hanbala, v2, s786

3.Tafsir al-Kabir Fakhra al-Raziego, pod komentarzem do wersu 42:23, część 27, s167

Prorok (saws) powiedział o Ahlul Bait: „Nie wyprzedzajcie ich bowiem przepadniecie, nie odwracajcie się od nich bowiem przepadniecie i nie próbujcie ich pouczać bowiem wiedzą więcej niż wy.”

Źródła sunnickie:

1.al-Durr al-Mansurr al-Sujutiego, v2, s60

2.al-Sawa’iq al-Muhriqah Ibn Hadżara al-Hajthamiego, roz. 11, sekcja 1, s230, cytowane z al-Tabaraniego, również w sekcji 2, s342

3.Usdul Ghabah Ibn al-Athira, v3, s137

4.Janabi’ al-Mawaddah al-Qunduziego al-Hanafiego, s41 oraz 335

5.Kanz al-Ummal al-Muttaqiego al-Hindiego, v1, s168

6.Madżma’ al-Zawa’id al-Hajthamiego, v9, s163

7.Aqabat al-Anwar, v1, s184

8.A’alam al-Wara, s132-133

9.Tadhkirat al-Chawas al-Ummah Sibt Ibn al-Dżawziego al-Hanafiego, s28-33

10.al-Sirah al-Halabijjah Nur al-Dina al-Halabiego, v3, s273

Wysłannik Allaha (saws) powiedział: „Moi Ahlul Bait sa jak Brama Żalu dzieci Izraela; ktokolwiek przez nią przeszedł zostało mu wybaczone.”

Źródła sunnickie:

1.Madżma’ al-Zawa’id al-Hajthamiego, v9, s168

2.al-Awsa al-Tabaraniego, Tradycja #18

3.Arba’in al-Nabahaniego, s216

4.al-Sawa’iq al-Muhriqah Ibn Hadżara al-Hajthamiego, roz. 11, sekcja 1, s230,234

5.Podobna tradycja została przekazana przez al-Darquntiego jak również Ibn Hadżara w al-Sawa’iq al-Muhriqah, roz. 9, sekcja 2, s193 gdzie Prorok (saws) powiedział: „Ali jest Bramą Żalu, ktokolwiek przez nią przeszedł jest wierzącym a ktokolwiek wyszedł jest niewierzącym.”
Powyższa tradycja związana jest z wersami 2:58 oraz 7:61 Qur’anu, które opisują Bramę Żalu Bani Izrael. Ci spośród towarzyszy Mojżesza, którzy nie przeszli przez bramę zagubili się na pustynie na czterdzieści lat natomiast ci, którzy nie weszli na Arkę Noego utonęli. Ibn Hadżar wnioskuje, iż:

„Analogia Arki Noego oznacza, że ci którzy kochają i oddają honor Ahlul Bait oraz czerpią z ich przewodnictwa zostaną ocaleni z ciemności buntu, a ci którzy zwrócą się przeciwko nim utoną w morzu niewdzięczności oraz przepadną na pustyni nieposłuszeństwa.”

Źródło sunnickie: al-Sawa’iq al-Muhriqah Ibn Hadżara, s91

Wysłannik Allaha powiedział Alemu: „Dobra wieść, o Ali! Zaprawdę ty, twoi towarzysze i twoja Szi’a (partia) będziecie w Raju.”

Źródła sunnickie:

1.Fadha’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p655

2.Hilyatul Awliyaa, by Abu Nu’aym, v4, p329

3.Tarikh, by al-Khateeb al-Baghdadi, v12, p289

Wysłannik Allaha powiedział: “O Ali! [W Dniu Sądu] ty i twoja Szi’a staniecie przed Allahem uszczęśliwieni i staną też przed Nim twoi wrogowie zagniewani i o twardych karkach.”

Źródła sunnickie:

1.al-Tabarani, on the authority of Imam Ali

2.al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p236
 

Oto pełniejsza wersja tego samego hadisu przekazana przez Ibn Abbasa (ra):

Kiedy objawiony został werset “Zaprawdę, ci którzy wierzą i którzy czynią dobre dzieła – oni są  najlepsi ze stworzeń.” (Qur’an 98:7), Wysłannik Allaha (saws) powiedział Alemu : “Chodzi o ciebie i o twoją Szi’a.” Po czym dodał: “O Ali! [W Dniu Sądu] ty i twoja Szi’a staniecie przed Allahem uszczęśliwieni i staną też przed Nim twoi wrogowie zagniewani i o twardych karkach.” Ali powiedział: „Kto jest moim wrogiem?” Prorok (saws) odrzekł: “Ten kto dystansuje się od ciebie i przeklina cię. A dobre wieści są dla tych, którzy pierwsi dotrą w cień Al-Arsz (Tronu) w dzień zmartwychwstania.” Ali zapytał: „Kim oni są o Wysłanniku Allaha?” On odpowiedział: „Twoja Szi’a, o Ali oraz ci, którzy cię kochają.”

Imam Dża’far al-Sadiq (AS) powiedział:

„My jesteśmy węzłem Allaha o którym Allah powiedział: ‘I trzymajcie się razem węzła Allaha i nie rozdzielajcie się.’ (Qur’an 3:103)”

Źródła sunnickie:

1.al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami , Ch. 11, section 1, p233

2.Tafsir al-Kabir, by al-Tha’labi, under commentary of verse 3:103

 

 

Reklamy