Tagi

modlitwa pod
Podporządkowanie się Prorokowi (s) wynika z prawa boskiego i zostało określone w następującym wersecie:

Powiedz (im, o Wysłanniku: „Jeśli rzeczywiście miłujecie Boga, to idźcie za mną, a Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy“. Bóg jest Przebaczający, Współczujący.

Święty Koran sura: Rodzina Imrana, ajat 31

Wiedz iż Bóg ma podwójną miłość lub, mówiąc inaczej, podwójne przywiązanie w miłości, którą darzy wiernych, i to uczucie jest nierozłączną cechą jego woli.
Ta miłość to uczucie, jakim Bóg od początku darzył stworzenia i poprzez które sprawił, że te podporządkowały się jemu tak, jak czynią sami wysłannicy. Dodajmy, iż to podporządkowanie wywołuje w człowieku dwa powiązania miłości w związku tym, iż rodzi się  w dwojaki sposób: albo przez dopełnienie obowiązkowych czynów boskich, albo przez czyny nadobowiązkowe.
Prorok Muhammad(s) opowiadał o Bogu: „Mój sługa nie przestaje zbliżać się do mnie poprzez czyny, które mi są miłe, to znaczy wypełniając to, co mu przekazałem. Sługa zbliża się do mnie także poprzez czyny nadobowiązkowe, aż do chwili, gdy go pokocham. Z chwilą gdy go kocham, staję się jego słuchem, jego wzrokiem, jego ramionami lub innymi członkami ciała“. Skoro Prawdziwy Byt jest słuchem sługi bądź jednym  z jego członków dzięki czynom dodatkowym, czym zatem staje się miłość jaką Bóg darzy człowieka, gdy ten spełnia obowiązkowe praktyki wiary?
Odpowiedź na to pytanie jest następująca: Prawdziwy byt kocha poprzez wolę tego sługi, którego wybrał w tym świecie zgodnie z funkcją rozkazu i w pełnej zgodzie ze swoją pierwotną wolą, która jest charakterystyczna dla tego uczucia i miłości i poprzez które On przyjmuje taki byt. Tymczasem uczucie miłości poprzez nadobowiązkowe czyny ogranicza się do stwierdzenia:

„Nie możecie wyrazić swej woli, dopóki nie wyrazi Swej woli Bóg“
Święty Koran Sura:  Człowiek, ajat 30

Bóg kocha tego, kto pielęgnuje zalety, jakie On wyliczył  w swojej Księdze i które są zdobyte poprzez to podporządkowanie. Wysłannik Boga postępuje zgodnie z tą zdolnością pochodzącą od Boga:

„On nie przemawia za swoją przyczyną ani nie kieruje się własnym pragnieniem“.

Święty Koran Sura: Gwiazda ajat 3

Prorok(s) postępuje ze względu na Boga i na nas, jednakże Bóg nie może przyjąć, iż czyn jest spełniany dla Niego, jak i dla nas, jak niektórzy mogliby przypuszczać. Tymczasem Prorok Muhammad(s) powiedział: „Nie wiem, jak Bóg postępuje ze mną i z wami. Odwołuję się wyłącznie do tego, co mi objawił, i jestem wyłącznie tym, kto obwieszcza“. W związku z tym Bóg powiedział:

„Na Wysłanniku spoczywa jedynie przekazywanie Posłannictwa w sposób pełny i jasny. (Wasza odpowiedzialność polega na tym, by działać zgodnie z nim), a Bóg wie wszystko, co ujawniacie i czynicie w sposób otwarty, i wszystko to, co ukrywacie i czynicie w sposób tajny“.

Święty Koran Sura Stół zastawiony ajat 99

Podporządkowanie się wymaga, by słudzy postępowali tak, jak Wysłannik rozkaże. W związku z tym musimy wykonac to, co nam rozkazał i czego nam zakazał, a szacunek wobec granic, jakie nam wyznaczył, wymaga, abyśmy naśladowali jego zachowanie i jego cechy charakteru. Taka postawa nosi imię cudu lub cudu prawdziwych znaków potwierdzających szczerość wierzącego w podporządkowaniu się.

Prorocy również muszą podporządkować się rozkazom boskim, Prorok(s) powiedział: „Podporządkuję się wyłącznie temu, co zostało mi objawione“. Dlatego własnie podporządkowanie się dziełu Boga, które jawi się u niego jako rezultat podporządkowania się rozkazom boskim, tworzy cudowny przykład, stając się dla nas błogosławieństwem pochodzącym od cudu.

„Traktat o miłości“ Ibn Arabi

Reklamy