Tagi

doskonalosc

Boga nie można zdefiniować, jest on bowiem absolutnie prosty, jest jednością absolutną i niepodzielną. Nie będąc materialnym, jest On substancjalnie inteligencją w akcie i jednocześnie przedmiotem poznania intelektualnego w akcie; materia bowiem przeszkadza formie być inteligencją w akcie i być przedmiotem poznania w akcie, a to jest dalekie od Boga. Bóg jest przedmiotem poznania intelektualnego przez sam fakt, że jest inteligencją. Albowiem to, co jest ze swojej istoty inteligencją, nie potrzebuje, ażeby być przedmiotem poznania intelektualnego, jakiejś innej istoty, która by je pojmowała intelektem, lecz ono samo siebie pojmuje. Bóg jest więc inteligencją, podmiotem i przedmiotem poznania inteligentnego. To wszystko w Bogu stanowi jedną i niepodzielną substancję.
Bóg jest samą wiedzą, poznaje siebie, jego poznanie jest jego substancją. Bóg jest żyjący, jest życiem, ponieważ w Nim to wszystko stanowi jedną całość. Jego życie jest najwspanialszym pojmowaniem najdoskonalszego przedmiotu poznania intelektualnego przez najwspanialszą inteligencję.
Każda rzecz jest poznawana według doskonałości swej natury. Takim istnieniom jak ruch, czas, nieskończoność, brak itp. odpowiadają w naszych umysłach przedmioty poznania intelektualnego niedoskonałe, bo istnienia te same w sobie są niedoskonałe. Nasze przedmioty poznania, takie jak liczba, trójkąt, kwadrat itp, są doskonalsze, ponieważ one same są doskonałe pod względem istnienia. Skoro zaś Bóg jest doskonałością w najwyższym stopniu, nasze poznanie Boga powinno być najdoskonalsze. Jednakże z racji słabości naszych umysłów i wskutek naszego przywiązania do materii, przychodzi nam z trudnością przedstawić Go sobie takim, jaki On jest. Jego doskonałość oślepia nas, podobnie jak oślepia nas doskonałe światło, chociaż właśnie ono jest najbardziej oczywiste ze wszystkich rzeczy widzialnych i choć przez nie wszystkie przedmioty stają się widzialne. Możemy zatem dojść do doskonałego poznania Boga dopiero wówczas, gdy nasza dusza zostanie oddzielona od ciała i stanie się czystą inteligencją. Materia oddala nas od Boga.

Wielkość, majestat i chwała Boga wynikają z doskonałości Jego substancji, bez względu na to, czy jest On czczony i wysławiany. Jego szczęśliwość polega na doskonałym poznaniu samego siebie. Możemy pojąć tę szczęśliwość jedynie przez porównanie; nasz stan szczęśliwości jest jednak niedoskonały i przemijający.

Al – Farabi

Grafika: mojepowolanie.pl

Reklamy