Tagi

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działalności i zaangażowanie obywateli w życie społeczne jest podstawą prawdziwej demokracji.                                                                

Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

 

Zgodnie z Konstytucją RP, każda osoba ma prawo do wolności wyznania. Nie ma przy tym obowiązku przynależności do jakiegokolwiek związku czy grupy wyznaniowej. Ma za to prawo wyznawać swą wiarę indywidualnie lub w wybranej przez siebie – działającej zgodnie z obowiązującymi przepisami – wspólnocie wyznaniowej (przy czym oficjalne przystąpienie do prawnie działającego, demokratycznego związku – do którego przystąpienie i wystąpienie jest dobrowolne – zazwyczaj nie wyklucza kontynuowania dotychczasowych indywidualnych praktyk religijnych przez dana osobę). Wolność zrzeszania się jest bowiem przysługującym nam prawem, z którego możemy (lecz bynajmniej wcale nie musimy) skorzystać.

Najważniejszą funkcją tej wolności jest możliwość realizacji swoich interesów, czy rozwoju swojej osoby przez jednostkę poprzez wspólne działania z innymi w różnego typu zinstytucjonalizowanych formach.

„Istotą wolności zrzeszania się jest [bowiem] możliwość tworzenia przez obywateli sformalizowanych więzi organizacyjnych o celach i zadaniach nie reglamentowanych przez państwo. Wolność ta stanowi o możliwości funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Naruszeniem istoty tego prawa w stosunku do określonej kategorii osób byłoby wprowadzenie zakazu zrzeszania się tych osób w jakiejkolwiek organizacji i w ten sposób sytuowanie ich jako zbiorowości jednostek wyłączonej ze struktur społeczeństwa obywatelskiego.„

„Społeczeństwo obywatelskie, kształtujące się od 1989 r. to społeczeństwo wolnych, świadomych, aktywnych i zaangażowanych w sprawy publiczne obywateli. Obywatele nie mają żadnych przeszkód prawnych organizowania się w sposób odpowiadający ich potrzebom, celom i interesom. Nie ma takiego elementu życia publicznego, w którym nie uczestniczą obywatele zorganizowani w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach czy fundacjach.(…) Konstytucja tworzy przesłanki dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, w którym właśnie obywatele, zorganizowani w różnych strukturach formalnych (partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje) realizują swoje cele wpływając na sprawy publiczne. (…) To właśnie związek (art. 12 z art. 4 Konstytucji) określa demokratyczny charakter państwa i społeczeństwa.„

 

Cały artykuł: http://www.smakizpolski.com.pl/warto-sie/

 

 

 

Reklamy