Tagi

W imię Boga Miłościwego, Litościwego!

To jest Ten, który zesłał ci Księgę, a w niej są wersety wyraźne w swym znaczeniu, treści i – rozstrzygające: one są istotą Księgi, inne zaś – alegoryczne. Ci, w których sercach jest skłonność do zejścia z prostej drogi, idą za tym, co jest w niej alegoryczne, usiłują powodować niezgodę i poddać to co niejasne dowolnemu wyjaśnieniu, choć nikt poza Bogiem nie zna wyjaśnienia tego. A ci, którzy są mocno zakorzenieni w wiedzy, mówią: „Wierzymy w to, we wszystkie wersety, zarówno wyraźne, jak i alegoryczne; wszystko pochodzi od naszego Pana“. Napomnienie otrzymują jednak tylko ludzie zrozumienia.

Sura al Imran ajat 7

tłumaczenie Ali Ünal
(…) Ci, w których sercach jest skłonność do zejścia z prostej drogi, idą za tym, co jest w niej alegoryczne(…)

Muhkam oznacza to, co zostało wykonane w sposób trwały i doskonały, podczas gdy mutashabih wywodzi się z korzenia shibh, co oznacza podobieństwo. Wszystkie wersety Koranu są muhkam w tym sensie, że nie mamy żadnych wątpliwości co do ich Boskiego autorstwa. Sulejman ibn Dża’far Dża’fari powiedział: „Zapytałem siódmego Imama Musę ibn Dża’fara: „Czy Koran został stworzony?” Imam Kazim, odpowiedział: „Nie jest on Stwórcą, ani stworzonym, a Słowem Boga Chwalebnego i Czcigodnego” , także nie mamy tutaj żadnych wątpliwości. Wersety muhkam charakteryzuje też to, że ich znaczenie jest bardzo jasne i oczywiste i z tego powodu nie dają pola do żadnej dwuznaczności. Zawierają napomnienia, naukę, a także zasady wiary, nauki związane z religią, oddawanie czci Bogu i inne nakazy i zakazy. Natomiast wersety mutashabih to wersety, które posiadają więcej niż jedno znaczenie, wymagają w celu zrozumienia drugiego dowodu. Przyczyną tego jest upływ czasu, zmiana okoliczności oraz zwiększenie wiedzy człowieka. Koran jako Słowo Boże zwraca się do wszystkich poziomów zrozumienia i tutaj pragnę podkreślić, że Koran jest adresowany do wszystkich ludzi, którzy się ku Niemu zwrócą, nie trzeba być wcale człowiekiem bardzo pobożnym i wierzącym, aby zgłębić się w tej Księdze Boga, bo po cóż ludziom pobożnym byłaby Słowo Boże?

(…) Zesłaliśmy wraz z nimi Księgę i wagę, ażeby rodzaj ludzki zachowywał sprawiedliwość(…)

Sura al – Hadid ajat 25

Także jak widzimy Koran nie jest zesłany jakiemuś konkretnemu narodowi , plemieniu czy grupie społecznej, On jest zesłany nam, całej ludzkości.

Ze względu na rzeczywistość ludzkiego życia na tym świecie więcej jest prawd względnych niż absolutnych, niezmiennych. Ali Ünal w komentarzu posługuje się tu przykładem kryształowego żyrandola, podczas gdy światło pozostaje to samo, siedzący wokoło odbierają różne kolory i moc tego światła w miarę zmieniania swojej pozycji. Jest wielu uczonych w islamie i tyleż samo interpretacji poszczególnych sur i ajatów, jeśli są one zgodne z zasadami wiary islamu oraz regułami Koranu, możemy je wszystkie uznać za prawdziwe. I tutaj pragnę polecić świetny tekst szejcha Mazina al – Sahlaniego, który zachęca nas do pozytywnej konkurencji w zdobywaniu wiedzy (http://www.shiapoland.com/upload/Al-Islam%20170.pdf). Ale jakiegokolwiek znaczenia tychże wersetów by nie odkrył uczony to i tak prawdziwe znaczenie zawsze będzie znajdować się u Pana Boga.

Pavel. K

 

Reklamy