Tagi

U Boga samego spoczywa wiedza o Godzinie Ostatniej (o tym, kiedy ona nadejdzie). On zsyła deszcz(w czasie i miejscu, które On tylko zna) i wyłącznie On tylko wie, co kryją łona. Żadna dusza nie wie, co zyska jutro, i żadna dusza nie wie, w jakim miejscu umrze. Zaiste Bóg jest Wszechwiedzący, Wszystkiego Świadom.

 

Sura : Lukman, ajat 34

 

W tym wersecie możemy omówić pięć rzeczy, co do których tylko Bóg ma wiedzę dokładną. Choć można w pewnej mierze przypuszczać, kiedy nadejdzie deszcz, to nie jest nic więcej jak tylko przypuszczenia , wysnute  post fatum. Stwierdzenie koraniczne odnoszące się do tego co jest w łonie matki nie nawiązuje tylko  do płci dziecka, ale także do charakteru, wrodzonych zdolności i cech fizycznych, a także jaką rolę odegra narodzone dziecko itp.

 

Koran zarówno w tym jak i w innych wersetach chwali wiernych za ich wiarę w to co Niewidzialne (ghaib) . To oznacza, że istnienie nie ogranicza się do tego, co jest poznawane za pomocą zmysłów i obserwowalne.  Wymiar materialny jest wedle miar dla niego właściwych  manifestacją niewidzialnego i nieobserwowalnego . Jest to jeden z wielu istniejących wymiarów. Prawda i pełna rzeczywistość każdego zjawiska z tego świata należy do świata niewidzialnego. Dlatego wspominając w tym wersecie pięć rzeczy łączących się ze światem niewidzialnym, Bóg zwraca naszą uwagę na Swą wiedzę absolutną i wszechobejmującą w jej relacji z ograniczoną wiedzą ludzkości. Nasze istnienie ma różnorakie granice, człowiek nie panuje nawet nad funkcjonowaniem swego własnego ciała, nie wspominając już o świecie. Ludzie nie potrafią uchronić się sami od odczucia głodu i pragnienia, nie odgrywają żadnej roli w wyborze swoich rodziców, czasu i miejsca swojego urodzenia ani budowy ciała. I co bardzo ważne , nie wiedzą kiedy  i jak umrą. Nie wiemy nic o naszej przyszłości, a nawet mamy ograniczoną wiedzę o samej przeszłości i teraźniejszości. Żadne wydarzenie w wymiarze ludzkim nie jest oderwane od tych, którzy są jego aktorami, od czasu i miejsca, kiedy zachodzi, a nawet od przeszłości i przyszłości. Jakże więc istota, która pozbawiona jest  dokładnej wiedzy o sobie samej, o innych przedstawicielach swego gatunku, o czasie i przestrzeni, ze wszystkich ich elementami, o środowisku z jego relacjami do innych części wszechświata, może aspirować do władzy nad życiem własnym, życiem innych ludzi albo też ośmielać się rozkazywać  światu zgodnie z własną wolą?

Prawda jest taka, że jedynie Bóg dysponuje pełną wiedzą o każdej rzeczy, o czasie i przestrzeni, o każdej istocie żywej i jej relacjach z innymi istotami i rzeczami. Tylko Bóg może mieć i ma prawo do zarządzania życiem wszystkich stworzeń.

 

Oto Księga Najszlachetniejsza i Niezrównana, co do której nie ma żadnej wątpliwości, że jest Boskiego autorstwa i jest zbiorem czystych prawd. Doskonałe przewodnictwo dla bogobojnych i pobożnych, którzy przestrzegają swych powinności względem Pana.

Dla tych, którzy wierzą w to, co Niewidzialne, wykonują modlitwę z zgodzie z jej zasadami, a z tego, w co ich zaopatrzyliśmy, łożą środki ażeby zapewnić utrzymanie potrzebującym i dla sprawy Boga, czynią tak wyłącznie dla Jego przyjemności i nie tworząc przy tym dla innych żadnych zobowiązań.

I dla tych, którzy wierzą w to, co zostało ci zesłane, i co zostało zesłane przed tobą (Tora, Ewangelie i Psalmy, a także Zwoje Abrahama) i żywią pewność wiary w Życie przyszłe.

 

Na podstawie przypisów Alego Unala

Reklamy