Tagi

Byty są rozliczne, ale w swojej wielkości uporządkowane hierarchicznie. Substancja Bytu Pierwszego jest jednak taka, że z niej emanuje wszelkie istnienie, niezależnie od tego, czy jest doskonałe czy niedoskonałe. I także Jego substancja jest taka, że kiedy emanują z niej wszystkie byty wedle ich stopni, każdemu z nich przypada od Niego
należna mu częśd istnienia i jej stopieo. A więc, począwszy. od najdoskonalszego z nich pod względem istnienia i dalej, do nieco mniej doskonałego, i dalej od mniej niedoskonałego do bardziej niedoskonałego, aż wreszcie dochodzi się do bytu poza którym — jeśli posunąd się niżej — jest już to, co nie może wcale mied istnienia. A więc byty te zostają odcięte od istnienia. Jego substancja jest substancją, z której emanują wszystkie byty. Ale On nie zyskuje przez to specjalnie jakiegoś istnienia, które by było inne niż Jego właściwe istnienie.

Jest więc On wspaniałomyślny, a wspaniałomyślnośd jego tkwi w jego substancji. Byty są uporządkowane hierarchicznie, począwszy od Niego, i każdy ma swój udział w istnieniu, zależnie od stopnia godności w stosunku do Niego. jest więc On sprawiedliwy, sprawiedliwośd tkwi w jego substancji, a nie wynika z żadnej rzeczy będącej poza jego substancją.
Substancja Jego jest również taka, że z chwilą gdy byty powstają od niej wedle swojej hierarchii, łączą się one, wiążą i porządkują wzajemnie w ten sposób, iż rzeczy rozliczne tworzą jedną całośd i. stają się jakby jednym bytem. To, co wiąże i łączy je wzajemnie, tkwi w substancjach niektórych rzeczy, tak że to właśnie przez ich substancje, które stanowią ich istnienie, łączą się one i wiążą, u innych zaś rzeczy — w stanach zależnych od ich substancji; tak na przykład uczucie miłości, które łączy ludzi, jest ich stanem, ale nie substancją, tworzącą ich istnienie. Te ich stany również pochodzą od Bytu Pierwszego, ponieważ tkwi to w substancji Bytu Pierwszego, że powstają z niej w wielu bytach, wraz z ich substancjami, stany, przez które one wiążą się wzajem ze sobą, łączą i porządkują.

Reklamy